Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2019

miieciuu
08:18
8589 4cad
Największe marzenie. Przeżyć to z Tobą
Reposted fromanttonine anttonine viajustonebullet justonebullet
miieciuu
08:16
„Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie”.

— Konstanty Ildefons Gałczyński
miieciuu
08:15
miieciuu
08:14
tak bardzo nie chcę, żeby nas to wszystko przerosło. 
miieciuu
08:14
miieciuu
08:14
Chciałabym być władcą swoich emocji. Po prostu powiedzieć sobie: nie stresuj się tym, to nie ma znaczenia. Ale nie, wtedy muszę zacząć martwić się więcej.
Reposted fromchangecolour changecolour viasatyra satyra
miieciuu
08:13
7228 8035 390
Moja Ciszka
Reposted fromcontigo contigo viasatyra satyra

September 08 2019

miieciuu
15:34
miieciuu
15:29
7982 e535 390
miieciuu
15:29
4693 9286 390
1890s
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasatyra satyra

August 30 2019

miieciuu
19:24
miieciuu
19:24
miieciuu
19:22
8559 4357 390
19:21
8269 8c07 390
Reposted frombun bun viamysweetheartt mysweetheartt
miieciuu
19:18
Jak długo wytrzymasz brak kontaktu, zanim zupełnie zwariujesz?
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamysweetheartt mysweetheartt
miieciuu
19:17
miieciuu
19:17
miieciuu
19:16
miieciuu
19:16
miieciuu
19:16
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl